دکتر محمدرضا حقایق

معرفی: ویروس زیکا از فلاویروس ها است و توسط بندپایان منتقل میشود. این ویروس وابسته به سایر فالویروس ها شامل ویروس دانگ ، ویروس بتا زرد و ویروس Nile West است. یافته های کلینیکی عفونت ویروس زیکا ، در تقریبا %20 موارد از بیماران شامل شیوع تب درجه پایین همراه با راش ماکوپاپولر خارش دار،درد مفاضل))به ویژه مفاصل کوچک دست و پا(( یا کنژکینویت غیرچرکی. نحوه ی آلودگی ویروس زیکا به صورت تخریب داخل سلول و خارج سلول است.عفونت ویروس زیکا همراه است با عوارض عصبی شامل میکروسفلی مادرزادی ))در الوده شدن بچه های تازه متولد شده یا عفونت زنان در مدت حاملگی((، سندرم گیلن باره به میلیت ، مننگوانسفالیت در حال حاضر، ویروس زیکا در امریکا، کارئیب و اقیانوسیه شیوع دارد. WHOاعالم کرده است که ویروس زیکا شدیدا در حال گسترش است و اظهار شده است عوارض همراه ویروس زیکا موجب نگرانی های بین المللی و فوریت های عمومی پزشکی شده است. به روزرسانی های انالین در مورد ویروس زیکا در پایگاه های زیر مشاهده میشود: -Pan America Health organization (PAHO)/WHO -United states Centers for Disease Control and preventation (CDC) -European Center for Disease prevertation and Control (ECDC) مسائل عمومی مرتبط با اپیدمیولوژی ویروس زیکا و پیشگیری از آن در اینجا بررسی میشود. اپیدمیولوژی: توزیع جغرافیایی – شیوع بیماری وعفونت ویروس زیکا در آفریقا ، جنوب شرقی آسیا و جنوب اقیانوس آرام اتفاق افتاده است. در حال حاضر شیوع ویروس زیکا در آمریکا، کارئیب و اقیانوسیه وجود دارد. با توجه به ارتباط بین قرار گرفتن درمعرض ویروس زیکا در طول بارداریو میکروسفالی مادرزادی تعدادی از مقامات توصیه کرده اند که زنان باردار سفر به مناطق زیر 0022 فوت ))0222متر(( که در آن انتقال ویروس زیکا توسط پشه است جلوگیری شود یا به تعویق انداخته شود. به روزرسانی در مورد توزیع جغرافیایی ویروس زیکا در پایگاه های WHO (PAHO (و CDC قابل مشاهده است. ویروس زیکا برای اولین بار در یک میمون رزوس در جنگل اوگاندا در سال 7491 جدا شد. اولین مورد انسانی در سال 7400 در اوگاندا و تانزانیا شناسایی شد. پس از آن ویروس در سراسر مناطق استوایی آفریقا و آسیا که همرا با موارد تک در سایر مناطق در حال گسترش بود. اولین شیوع بزرگ در سال 0221 در جزایر میکرونزی اتفاق افتاد. بیش از %12 از جمعیت در طی 02 سال آلوده شد.)0222 عفونت در میان جمعیت 0122 نفر( شیوع بزرگ دیگر در فرانسه در 0270-0279 اتفاق افتاد که حدود دو سوم )0/0 )از جمعیت را تحت تاثیر قرار داد و در نتیجه حدود 0022 عفونت در مدت شیوع در فرانسه، %0 از نمونه های خون اهدایی برای ویروس زیکا در تست PCR ،مثبت شد. ویروس زیکا برای غاولین بار در نیمکره ی غربی در فوریه 0279 در جزیره Easter شیلی شناسایی شد. و متعاقبا ویروس در می سال 0270 در برزیل یافت شد. آنالیز مولکولی پیشنهاد می کند که ویروس ممکن است زودتر معرفی شده باشد) اواخر 0270 و یا اوایل سال 0279.) ژوالی 0270 کشورهای با بومی ویروس زیکا ))پشه ناقل((عبارتند از : آنگویال، آرژانتین، آروبا، باربادوس، بلیز، بولیوی، بونیر، برزیل، کیپ ورد، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، ویدیو، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، فیجی، فرانسه گویان، گرانادا، گوادلوپ، گواتماال، گویان، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، کوسرای )ایاالت فدرال میکرونزی(، جزایر مارشال، مارتینیک، مکزیک، کالدونیای جدید، نیکاراگوئه، پاناما، پاپوآ گینه نو، پاراگوئه، پرو، سنت بارثلمی، سنت لوسیا، سنت مارتین، سینت مارتن، سنت وینسنت و گرنادینها، ساموآ، سورینام، تونگا، ترینیداد و توباگو و ونزوئال مناطق باالی 0022 فوت))0222متر(( از اقدامات احتیاطی سفر کنار گذاشته شده و در مناطقی که پشه ناقل ویروس زیکا نادر است، انتقال ویروس زیکا حداقل است. عفونت ویروس زیکا شناسایی شده در ایالت امریکا در سرزمین پورتریکو، جزایر Virsin آمریکا و ساموآن آمریکا. پشه ناقل عفونت ویروس زیکا هنوز گزارشی در قاره ایالت متحده ی امریکا نشده است اما مواردی است از عفونت ویروس زیکا گزارش شده است از موارد حامله و غیرحامله. اویلن مورد میکروسفالی وابسته به ویروس زیکا در ایالت متحده گزارش شد در ژانویه 0270 در هاوایی در یک بچه متولد شده ی یک زن که در مدت حاملگی در برزیل قرار داشتند. انتقال جنسی عفونت ویروس زیکا گزارش شده است در تگزاس در فوریه 0270 .در یک گزارش از نیویورک سیتی، شامل 0020 فرد که سفر کرده و تحت معرض ویروس زیکا قرار گرفته بودند، تست آزمایشگاهی در 780 بیمار مثبت مشاهده شد که شامل 02 زن حامله))%0 ))بودند.))در ژوئن 0270)) انتقال ویروس زیکا ممکن است به افراد از طریق زیر منتقل شود: 7.نیش یک پشه آلوده 0.انتقال مادر و جنینی 0.سکس))شامل واژینال،آنال،sex oral)) 9.انتقال خونی 0.پیوند عضو 0.قرار گرفتن در معرض آزمایشگاهی اقدامات پیشگیرانه بر اساس حالت های مختلف انتقال صورت می گیرد. حالت اصلی انتقال از طریق نیش پشه مستقیم است. ویروس زیکا توسط پشه Aedes aegypti حمل میشود. با این حال، پشه albotictus Aedes که در مناطق معتدل زندگی می کند نیز قادر به حمله آن است. پشه Aedesمی تواند همچنین ویروس dengue و chikungunya را منتقل کند. RNA ویروس زیکا در خون ، ادرار، منی، بزاق و مایع مغزی نخاعی، مایع آمینوتیک و شیر پستان شناسایی میشود. خون: در افراد غیر حامله همراه با عفونت ویروس زیکا، RNA ویروس زیکا در سرم برای چند روز تا چند هفته قابل شناسایی است. RNA ویروس زیکا در خون محیطی در اواخر روز 08 به دنبال بروز بیماری قابل شناسایی است. در حاملگی RNA ویروس زیکا در سرم اواخر هفته ی 72 به دنبال بروز بیماری قابل شناسایی است. ادرار: RNA ویروس زیکا در ادرار بعد از 04 روز بروز بیماری قابل شناسایی است. تکرار ویروس در ادرار در زمان عالمت دار بودن بیماری قابل شناسایی است. منی: RNA ویروس زیکا در منی بعد از 00 روز از شروع بیماری قابل شناسایی است، هنگامی که دیگر در خون قابل شناسایی بود. تکرار ویروس منی 1 روز بعد از شروع بیماری قابل شناسایی است. انتقال جنسی ویروس زیکا در اواخر 09-97 روز بعد از شروع عالیم در شریک جنسی قابل توصیف است. بزاق:RNA ویروس زیکا در بزاق 04 روز بعد از شروع بیماری قابل شناسایی است. تکرار ویروس در بزاق در زمانی که بیماری عالمت دار شود قابل شناسایی است. مسائل مربوط به مادر و انتقال به جنین و تغذیه با شیر مادر به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. WHO توضیه های مهمی برای پیشگیری از عفونت ویروس زیکا برای افرادی که در آگوست 0270 برای بازی های المپیک به برزیل سفر میکنند دارد. عالئم کلینیکی: دوره ی کمون بین زمان نیش پشه تا بروز عالئم 0-79 روز است. بیماری معموال مالیم است و عالئم 0-1 روز است. ایمنی نسبت به عفونت مجدد ، در عفونت اولیه رخ می دهد. بیماری شدید و بستری در بیمارستان غیر معمول است و میزان کشندگی کم است. عالئم و نشانه ها: بزرگساالن: عالئم و نشانه های تیپیک عفونت ویروس زیکا شامل حاد تب درجه پایین)0/01-0/08 درجه سانتیگراد(( ،راش خارش دار ماکوپاپولر، درد مفاصل)به ویژه مفاصل کوچک دست و پا( و کنژکینویت غیر چرکی است. بیماری کلینیکی مطابق است با بیماری ویروس زیکا اگر دو یا چندین عالئم آشکار شود. سایر عالئم کلینیکی شامل درد عضالت، سر درد، درد پشت چشم ، ضعف بدنی. عالئم و نشانه هایی که کمتر مشاهده می شود شامل درد شکم ،تهوع، اسهال، زخم غشا مخاطی، ترومبوسیتوپنی پتشی کام،یووئیت عالئم کلینیکی عفونت ویروس زیکا در 02-00 %افراد اتفاق می افتد که آلوده به ویروس زیکا شده اند. کودکان طیف وسیعی از عفونت ویروس زیکا در بچه ها شامل عفونت داخل رحمی))انتقال در مدت بارداری((، عفونت زایمان)) انتقال در زمان زایمان(( و عفونت بعد از زایمان)) انتقال مستقیم از طریق نیش پشه(( است. بحث مهم در ارتباط با عفونت داخل رحمی و زایمان به صورت مجزا است. عالئم کلینیکی در نوزاد و بچه با عفونت عفونت بعد از زایمان شبیه به یافته های مشاهده شده در بزرگساالن است. درد مفاصل تشخیص دشواری در نوزادان و بچه ها دارد و ممکن است اینگونه خود را آشکار کند: تحریک پذیر، راه رفتن با یک پا، اختال در حرکت یا امتناع از حرکت اندام، درد در لمس یا درد در هنگام حرکات فعال یا غیرفعال مفصل تاکنون هیچ گونه عارضه های توسعه یابنده در کودکان سالم که مبتال به عفونت ویروس زیکا بعد از زایمان شده اند، مشاهده نشده است. عوارض: عفونت ویروس زیکا همراه با عفونت هایی است شامل: میکروسفالی مادر زادی و از بین رفتن جنین در مادر آلوده در مدت حاملگی، و عوارض عصبی و موضوع مهم در رابطه با عفونت مادرزادی به صورت جداگانه بحث میشود. سندرم گیلن باره: چندین کشور در آمریکا گزارش GBS را داده اند که به صورت موازی با شیوع ویروس زیکا بوده است. در سایر گزارش ها نیز شیوع GBS همراه با زیکا مشاهده شده است.0 در فرانسه یک بررسی که به صورت همزمان GBS و عفونت ویروس زیکا در مدت 0270-0279 شیوع داغشت. در این بررسی 90 بیمار تشخیص داده شده بودند با GBS و یک گروه کنترل شامل 48 بیمار تب دار بودند. و گروه کنترل دیگر شامل 12 بیمار با عفونت ویروس زیکا بدون عوارض عصبی. ایمونوگلوبین زیکا)IgM )در 40 % GBS ها ثبت شده. شواهد قبلی بیماری dengue در میان هر سه گروه مشابه بود. همه ی آنتی بادی های IgG ضد گیلوپپتید در کمتر از 02 %GBS ها تشخیص داده شد: raising the possibility of direct viral nevrotoxicity نتایج مطالعات غصبی مطابق با نوروپاتی آکسون حرکتی حاد در GBS است. عالئم عفونت ویروس زیکا در 88 %بیماران همراه با GBS اتفاق می افتد. فاصله ی متوسط بین سندرم ویروسی و شیوع عالئم نورولوژی 0 است. در همه ی موارد GBS دریافت کننده ایمونوگلوبین داخل وریدی، 08 %موارد نیاز به مراقبت های ویژه و 04 %موارد نیاز به مراقبت های تنفسی داشتند و همه جان سالم به در بردند. وقوع GBS در مدت شیوع زیکا 0/0 در هر 72222 بود. بحث بیشتر در مورد موضوعات تشخیص، ارزیابی و اداره ی GBS به طور جداگانه بررسی میشوند. عوارض نورولوژی دیگر: ویروس زیکا همراه با سایر عوارض عصبی شامل، ایسکمی مغزی، میلیت و مننژوانسفالیت است که به طور جداگانه این موارد بحث می شوند. تشخیص های افتراقی ویروس زیکا: سایر علل ویروس آرتریت: تب دانگ: عفونت ویروس دانگ و ویروس زیکا عالئم کلینیکی شبیه به هم دارند و از طریق پشه ی حامل منتقل می شود. اگر چه عفونت دانگ معموال با تب باال، درد شدید عضالت و سر درد که ممکن است همراه با خونریزی باشد ، خود را نشان می دهد، که شبیه به عفونت ویروس زیکا نیست. دانگ همراه با کنژکینویت نسیت. عفونت همراه زیکا، Dengue و Chikungunya هستند. تشخیص عفونت دانگ همره با سرولوژی است. Chikungunya ویروس Chikungunya و ویروس زیکا عالئم و نشانه هایی شبیه هم دارند و توسط پشه ی حامل منتقل میشوند. اگر چه، Chikungunya معموال با تب باال، درد شدید مفاصل دست، پا، زانو و پشت مشاهده می شود که شبیه به زیکا نیست. Chikungunya همره با کنژکینویت نیست. عفونت Chikungunya می تواند ناتوان کننده باشد و نمی توانند راه بروند و قادر به انجام کار های دستی ساده نیستند. عفونت همزمان زیکا،Chikungunya و دانگ مشاهده میشوند. تشخیص عفونت Chikungunya از طریق سرولوژی است. پاروویروس: عفونت پاروویروس می تواند حاد باشد و آرتریت قرینه و درد مفاصل و درگیری راش ممکن است باشد یا نباشد. تشخیص آن هم سرولوژی است. ویروس Rubella ((سرخجه(( عالئم کلینیکی سرخجه شامل تب درج پایین و کوریزا است. راش مکولر بر روی صورت و تنه گسترش پیدا می کند و آرتریت و لنفودنوپاتی ممکن است مشاهده شود. تشخیص آن هم سرولوژی است. تعدادی از ویروس ها شامل انتروویروس، آدنوویروس و آلفا ویروس ممکن است آرتریت بدهند. اینها جداگانه بررسی می شوند. سرخک: عالئم کلینیکی سرخک شامل تب، سرخه ، گلودرد، کوریزا، کنژکینویت و لنفادنیت است. نقاط Koplic ممکن است قبل از راش جزالیزه باشند. تشخیص آن هم سرولوژی است. لپتوسپیروز: لپتوسپیروز با تب، لرز، درد عضالت، پری ملتحمه و سردرد مشخص میشود. عالئم و نشانه های عمومی شامل سرخه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم و درد مفاصل است. زردی ممکن است تمایزدهنده لپتوسپیر و ویروس زیکا باشد. تشخیص ان هم سرولوژی است. ماالریا: ماالریا با تب، بی قراری، تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، درد عضالنی و آنمی مشخص می شود.تشخیص ماالریا با دیدن انگل در الم خون محیطی است. عفونت های ریکتزیابی: عالئم شبیه عفونت زیکا است شامل تب کنه آفریقایی، تب راجعه است.تب آفریقایی در سفر به افریقا و کارائیب مشاهده میشود و مشخصه ی آن سردرد، تب، درد عضالنی، اسکارهای تک یا متعدد همراه با لنفودنوپاتی های منطقه و راش جزالیزه است. تشخیص آن هم سرولوژی است. تب راجعه با تب، سردرد، سفتی گردن، درد مفاصل، درد عضالنی و تهوع مشخص میشود و ابزار تشخیص شامل اسمیه مستقیم وPCR تشخیص داده میشود. استرپ گروهA :عالئم کلینیکی استرپ گروه A شامل تب، درد عضالنی، عالئم پوستی))سلولیت وفاشئیت((، خارنژیت و شوک است. تشخیص با کشت مثبت از خون و یا سایر ارگان است. تشخیص عفونت ویروس زیکا براساس عالئم کلینیکی افراد مربوط ه اپیدمیولوژی است)) اقامت یا سفر به منطقه ای که انتقال عفونت توسط پشه گزارش شده است و یا روابط جنینی محافظت نشده(( موضوع مهم در تشخیص ویروس زیکا بزرگساالن عالمت دار)) حامله و غیرحامله(( و بچه ها با عفونت بعد از زایمان که در زیر بحث می شود موضوع مهم دیگر در تشخیص عفونت ویروس زیکا زنان حامله غیر عالمت دار و نوزادان که در معرض ویروس زیکا به طور مادرزادی قرارگرفته است که به صورت جداگانه بررسی می شود. معرفی کیس یک کیس مشکوک، شخصی است که با راش ماکوپاپولر و یا تب ))8/01-0/08 درجه سانتیگراد(( با حداقل یکی از عالئم زیر: درد مفصل- آرتریت یا کنژکینویت))غیر چرکی/ پرخون(( یک کیس مشکوک هم چنان باید در شرایط اپیدمیولوژی قرار گیرد)) اقامت یا سفر به مناطقی که پشه ناقل و مناطقی که عفونت ویروس زیکا گزارش شده است یا تماس جنسی غیر محافظت شده(( .یعنی اگر در شرایط اپیدمیولوژیکی قرار گیرد که شامل طبقه بندی WHO نمی شود. کیس محتمل، یک کیس مشکوک با آنتی بادی ایمونوگلوبولین IgM در مقابل ویروس زیکا است.)) بدون وجود مدرک عفونت با سایر فالویروس ها(( و در معرض شرایط اپیدمیولوژیک قرار گرفتن یک کیس مورد تایید شخصی است که با عفونت قابل تایید ازمایشگاهی ویروس زیکا با تشخیص RNAویروس یا آنتی ژن در سرم یا سایر نمونه ها یا تشخیص آنتی بادی IgM زیکا و مثبت شدن PRNT ویروس زیکا PRNT برای اندازه گیری …….. مثبت شدن آنتی بادی ISM نتیجه عفونت اخیر با ویرویس زیکا یا نتیجه مثبت کاذب است. راهنمایی مهم امریکا برای کنترل بیماری و پیشگیری آن)CDC) اشاره به تیتر PRNT است که بیش از 72 به عنوان شواهدی از عفونت است و کمتر از عفونت با سایر فالویروس ها است. این راهنمایی نشان دهنده ی یک رویکرد محافظه کارانه تر به تفسیرPRNT در مقایسه انچه قبل توسط WHO ارائه شده است. از تیتر 0 برابر باالتر PRNT ممکن است قابل اعتماد بین آنتی بادی ویروس زیکا و واکنش کراس در همه افراد که عفونت قبلی یا واکسینه شدن در مقابل یک فالویروس)عفونت قبلی یا واکسینه شدن، برای مثبت شدن PRNT باید تیتر باالی 9 برابر باشد( برای بیماران غیر باردار ساکن در مناطقی که پشه ناقل است، عفونت ویروس زیکا ممکن است براساس عالئم و نشانه ها پیشنهاد شود و ممکن است تست ازمایشگاهی نیاز نباشد. اگرچه چه تمایز آن با بیماری هایی با عالئم مشابه آن نظیر))dengueوchikungunya ))ممکن است دشوار باشد. برای بیماران غیرباردار ساکن در مناطقی که پشه نقل نیست و تست ازمایشگاهی در دسترس است، تست تشخیصی برای این افراد با عالئم و نشانه هایی در رابطه با بیماری قابل توجیه است. اپروچ تشخیصی برای ارزیابی عفونت زنان حامله و نوزادان در داخل رحم و بعد از تولد به طور جداگامه بحث میشود. گروه بیماران : موضوع مهم در رابطه با تشخیص عفونت ویروس زیکا در بزرگساالن عالمت دار)) حامله و غیرحامله(( و کودکان عالمت دار همراه با عفونت بعد از تولد در زیر بحث میشود.در بیماران بدون عالمت که حامله نیستند تست برای ویروس زیکا نقشی ندارزد. موضوع مهم در رابطه با تشخیص عفونت ویروس زیکا در زنان غیر حامله غیر عالمت دار و نوزادان که در معرض عفونت مادرزادی ویروس زیکا قرار گرقته اند جداگانه بحث میشود. بزرگساالن عالمت دار: تشخیص قطعی عفونت ویروس زیکا از real time reverse ( rRT-)polymerase chain reaction(PCRراه transcription )و یا سرولوژی ویروس زیکا است. ))بررسی RNA ویروس در سرم و ادرار(( برای افراد 1 روز پس از شروع عالئم تست های تشخیصی برای عفونت ویروس زیکا ))PCR-Rrtدر سرم و ادرار(( صورت می گیرد. تست PCR-rRT برای ویروس dengue وchikungunya نیز باید صورت گیرد. PCR-rRT فقط0-1 روز مثبت است، وقتی که فرد آلوده به ویروس است. بنابراین نتایج منفی می تواند عفونت را رد کند. PCR-rRT ادرار ممکن است تا 79 روز بعد از شروع عالئم مثیت باشد. برای افراد با9 -1 روز بعد از شروع عالئم و PCR-rRT منفی باید تست سرولوژی ویروس زیکا انجام نشود. اگر تست نتیجه ی ISM ویروس زیکا مثبت یا دارای ابهام یا بی نتیجه باشد، تست خنثی سازی Ab از طریقPRNT برای اندازه گیریISM ویروس زیکا باید انجام شود. که عفونت جدید با مثبت کاذب نشان میدهد. PRNT با تیتر بیشتر از 72 نشان دهنده ی عفونت با فالویروس ها است و کمتر از 72 نشان دهنده ی عفونت با سایر ویروس ها است. تست عفونت ویروس دانگ و chikungunya نیز باید دنبال شوند. تست PCR در دسترس است. اگرچه CDC و سایر تست های واجد شرایط برای عفونت ارزیابی ویروس زیکا،dengueوchikungunya نیز در دسترس هستند. نتایج سرولوژی باید با پیشبینی واکنش متقاطع سایر فالویروس ها تفسیر شدند.)شامل ویروس دانگ و ویروس Nile west) واکنش متقاطع ممکن است که در مقابل تب زرد یا انسفالیت ژاپنی واکسینه شده اند مشاهده می شود. موضوع مهم در رابطه با تشخیص ویروس دانگ و chikungunya به طور جداگانه بحث می شود. برای افراد که 8-79 روز بعد از شروع عالئم روبه رو میشویم، تست تشخیص برای عفونت ویروس زیکا شامل PCR-rRT ادراری برای دیدن RNA ویروس زیکا انجام میشود که خیلی بهتر از تست سرولوژی است. برای افرادی که 70 روز تا 70 هفته بعد از شروع عالئم روبه رو میشویم تست تشخیص برای عفونت ویروس تست سرولوژی است. برای افرادی که بعد از 70 هفته از شروع عالئم روبه رو میشویم، تست سرولوژی برای تشخیص هیچ نقشی ندارد. تست های آزمایشگاهه برای عفونت ویروس زیکا در سازمان WHO امریکا انجام میشود. معاونت غذا و دارو امریکا اجازه استفاده از تست PCR سرم برای تشخیص ویروس زیکا را صادر کرده است. از ژوئن 0270 تمام آزمایشگاه های PcR-rRT را انجام می دهند و PRNT و الیزا را انجام نمی دهند. بنابراین ، در صورت امکان و فراهم شدن شرایط در صورت منفی شدن PcR-rRT و انجام تست الیزا باید قسمتی از سرم در یک یخچال)0-8 درجه سانتیگراد( ذخیره شود. در غیر این صورت مجموعه ای از نمونه ی سرم اضافی ممکن است الزم باشد. عالئم عفونت در بچه ها بعد از تولد : شک به عفونت ویروس زیکا بعد از تولد، در نوزادان یا بچه ها کمتر از %78 براساس قرار گرفتن در شرایط اپیدمیولوژیک در 0 هفته گذشته و داشتن 0 عالمت از عالئم زیر صورت میگیرد: تب- راش- کنژکینویت یا درد مفاصل. اپروچ تشخیص برای بچه ها شبیه بزرگسالن است. Mangemaent :هیچ درمان خاصی برای عفونت ویروس زیکا نیست. بیماری شامل استراحت و تجویز درمانی است، شامل نوشیدن مایعات برای پیشگیری از دهیدراتاسیون و تجویز استامینوفن برای تب و درد است. آسپیرین و سایر NBAID به خاطر کاهش خطر خونریزی باید تا رد کردن عفونت دانگ اجتناب شود. آسپیرین نباید در بچه ها با بیماری حاد استفاده شود چون همراه با سندرم ری است. WHO راهنمای ضروری اولیه برای حمایت روانی بیماران و خانواده که مبتال به عفونت ویروس زیکا و عوارض همراه آن را صادر کرده است. پیشگیری: هیچگونه واکسن و پیشگیری برای عفونت ویروس زیکا نیست.حالت انتقال ویروس در باال توضیح داداه شده است. اقدامات پیشگیرانه در زنان باردار ، شیرده و زنان با پتانسیل بارئری هستند به طور جداگانه بحث میشود. حفاظت پشه: افراد در محیط هایی با خطر انتقال باید از نیش پشه خودداری کنند که شامل حفاظت شخصی برای کنترل انتقال است. پشه Aedes در طول روز نیش می زند. حفاظت شخصی شامل: پیشگیری از نیش پشه بوسیله پوشیدن لباس های آستین بلند و شلوار، استفاده از مواد دفع حشرات و ماندن در داخل خانه است. افراد با عفونت ویروس زیکا، با اقدامات محتاطانه در جلوگیری از نیش پشه در مدت یک هفته اول بیماری ممکن است موجب کاهش عفونت به سایرین شود. افراد بدون عالمتی که به مناطقی که پشه ناقل است سفر میکنند، سپس به مناطقی که پشه ناقل نیست بازمیگردن باید برای 0 هفته بعد از بازگشت از نیش پشه جلوگیری کنند. اقدامات کنترل محیط زیست شامل شناسایی و حذف بالقوه پشه و مکان های پرورش پشه است. الروپشه در اب ساکن پرورش پیدا میکند. بنابراین، ساکنان باید از جمع آوری اب ساکن در خارج از منزل اجتناب کنند.)) از جمله در گلدان، در سطل، بطری، قوطی و سایر ظروف مشابه در نزدیکی خانه(( مخازن اب داخلی باید طوری تحت پوشش قرار گیرند که پشه نتواند وارد شود و تخلیه اجازه میدهد که اب راکد حذف شود. ادارات بهداشت محلی و منطقه میتواند کمک به تسهیل کاهش ریسک انتقال کنند. انتقال جنسی: بهتر است افراد با عفونت ویروس زیکا یا در معرض عفونت باید از فعالیت جنسی پرهیز کنند))واژینال، آنال و sex oral ))یا از محافظ استفاده کنند. در حالی که انتقال پشه فعال همچنان ادامه دارد. مردی که زن حامله))باردار(( دارد باید در مدت حاملگی از رابطه ی جنسی بدون محافظ جلوگیری کند. در مناطق خارج از پشه ناقل ویروس زیکا پیشنهاد شده است که مردان با عالئم عفونت ویروس زیکا))تایید شده یا مشکوک(( حداقل 0 ماه قبل از داشتن رابطه ی جنسی غیر محافظت شده و مردان بدون عالمت که در معرض ویروس زیکا قرارگرفته اند)) از طریق مسافرت به مناطق پشه ناقل یا رابطه جنسی(( حداقل 8 هفته قبل از رابطه ی جنسی غیر محافظت شده صبر کنند. مدت مقاومت ویروس در مایع منی ناشناخته است. یک گزارش از دیده شدنRNA ویروس زیکا توسط PCR-VT در مایع منی 00 روز بعد از شیوع تب، در صورتی که در خون طوالنی مدت دیده نمی شود. میزان عفونت ویروس در مایع منی ممکن است باال باشد. در یک گزارش میزان ویروس در مایع منی نسبت به خون و ادرار ، 0 هفته بعد از شروع عالئم 722222 برابر بیشتر بود. اهدای عضو: ویروس زیکا از طریق محصوالت خونی و بافت، عضو انتقال پیدا می کند. مدیریت غذا و داروی آمریکا ))FOA )) که دهنده ، اهدای سلول های بنیادی خون ساز، بافت و گامت را به تعویق اندازد. این توصیه برای عضو ها نمی شود. عفونت ویروس زیکا در فرد دهنده زنده یا در معرض شرایط اپیدمیولوژیک )) ساکن یا سفر به مناطق پشه ناقل با عفونت ویروس زیکا(( به مدت 0 ماه فاقد شرایط الزم برای اهدای عضو است. اهداکنندگان خون شده که مبتال به عفونت ویروس زیکا قبل 0 ماه هستند نیز فاقد شرایط الزم هستند. انتقال بیمارستانی: انتقال ویروس زیکا از طریق در معرض موقعیت شغلی در مراکز سالمت شرح داده نشده است. اقدامات احتیاطی استاندارد برای حفاظت پرسنل و بیماران از عفونت ویروس زیکا بهتر است صورت گیرد.

دکتر حقایق

اصفهان عفونی ریهبهترین متخصص عفونی اصفهاندکتر حقایقدکتر حقایق اصفهاندکتر حقایق ریهدکتر حقایق عفونیدکتر حقایق کلیهدکتر حقایق گوارشدکتر حقایق متخصص عفونیدکتر حقایق متخصص عفونی اصفهاندکتر محمدرضا حقایقساعات مطب دکتر حقایقسوابق تحصیلی دکتر حقایقعفونی اصفهانمتخصص عفونیمتخصص عفونی اصفهانمتخصص گوارش اصفهانمطب دکتر حقایقمقالات دکتر حقایق

کامنت ها بسته است

تماس با دکتر حقایق ۰۳۱۳۶۲۸۵۸۹۸